Serbian Bulgarian Croatian English French German Greek Hungarian Italian Macedonian Romanian Russian Slovenian Spanish

Delovanje

Delovanje Aktiviranog zeolita u prahu

     Osnovni koncept delovanja polazi od sposobnosti da, odstranjujući iz tela štetne, toksične ili kancerogene supstance, zeolit unapređuje funkcije imunološkog sistema, alkalizuje telo, neutrališe slobodne radikale, te na taj način otklanja blokade koje usporavaju vitalnu životnu snagu. Kad se vitalna životna snaga oslobodi i aktivira, telo samo po sebi ima prirodnu sposobnost da leči akutne i hronične bolesti.

     Zeolit je jedan od retkih minerala u prirodi koji ima negativno jonsko naelektrisanje. To omogućava da njegova kristalna rešetkasta molekularna struktura deluje kao kavez koji poput snažnog magneta privlači supstance pozitivnog naelektrisanja i izoluje ih od biohemijskih procesa u organizmu. Zeolit ima retku sposobnost visoke apsorpcije, odnosno jonske izmene pozitivno naelektrisanih supstanci iz okruženja, a da pritom ne izgubi i ne uništi vlastitu strukturu.

     Nano čestice aktiviranog zeolita klinoptilolita donose na ćelijskom nivou hranjive sastojke i katjone esencijalnih minerala, a odnose ostatke produkta metabolizma, otpuštaju slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavaju membranski potencijal ćelije i njegovu nepropusnost za štetne agense, te regulišu acidobaznl status.

     Princip jonske razmene omogućava da zeolit iz organizma selektivno eliminiše živu, arsen, kadmijum, olovo, aluminijum, nikl, ali i brojne kancerogene i virusne supstance, različite slobodne radikale i druge toksične i opasne supstance, uključujući pesticide, herbicide, aflatoksine, mikotoksine, nitrozamine, amonijak, laktate, radioaktivne čestice, UV zračenja, nusprodukte uzimanja lekova, kontracepcijskih tableta, hemoterapije, radioterapije, droga, alkohola, cigareta, raznih oksidanata, komponenti virusa, alergena i ostalih štetnih supstanci, koji su svi pozitivnog jonskog naelektrisanja.

     Toksične supstance koje zeolit uvlači unutar svojih kaveza, odstranjuju se iz tela putem normalnog procesa eliminacije, dok esencijalni katjoni i druge hranjive supstance, koji su prvobitno istisnuti iz zeolitnih kaveza, remineralizuju i hrane organizam i nastavljaju pozitivno delovati u telu.